Vörös kunyhó Erdei kulcsosház családok, baráti társaságok számára…

Általános Szerződési Feltételek

 1. A Szolgáltató adatai: Név: Szűcs Gergely, Lakcím: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 7., Adószám: 55570101-1-30
 2. Általános szabályok Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató gyöngyösoroszi külterületi 039/A. hrsz. alatti szálláshelyének (Vöröskunyhó kulcsosház) igénybevételét.
 3. Szerződő fél
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szálláshely-szolgáltatást a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.
 5. Lemondási feltételek
  5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 11. napig van lehetőség, az érkezést megelőző 8-10. nappal történő lemondás során a szolgáltató a szálláshely díjának 40% mértékű kötbért számíthat fel, még hét napon belüli lemondás esetén a szolgáltató a teljes szálláshelydíjra jogosult.
  a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel vagy más módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 órát követően megszűnik.
  b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a teljes szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
 6. Árak
  6.1. A ház árait a Ház portáján és honlapján kerülnek bemutatásra.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a ház elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
  6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Ház honlapján kerülnek meghirdetésre.
 7. Fizetés módja, garancia
  7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szálláshely-szolgáltatás ellenértékére az igénybevételt közvetlenül megelőzően, a kulcs átadásakor tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  7.3. A Szerződő fél számláját kizárólag a hivatalos magyar pénznemben egyenlítheti ki.
  7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  8.1. A Vendég a házat az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
  8.2. Ha a Vendég a házat az érkezés napján 14:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
  8.3. Ha a Vendég a házat az elutazás napján 11:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerül.
 9. Háziállatok
 10. 1. Állatokat a házba behozni tilos, állatokat a ház előtti területen sem lehet tartani, vagyis a szolgáltató nem engedélyezi állatok szálláshelyre történő hozatalát.
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott házat,
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, más személyekkel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
  c) a Vendég betegségben szenved.
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.
 12. A vendég betegsége, halála
  11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató külön költség ellenében külön kérésre orvosi segítséget ajánl fel, illetve biztosít.
  11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  11.3 Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.
 13. A Szerződő fél jogai
  12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt ház, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe.
  12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
  13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
  13.4 A házban minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat, különös tekintettel arra is, hogy a ház aktívan vadászott erdőterületen áll, ezért az erdőjárás szabályait minden esetben be kell tartani.
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért, eszközleltár hiányokért, és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 16. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a Házba magával vitt.
 17. A Szolgáltató kötelezettsége A Szolgáltató köteles;
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást teljesíteni, illetve ennek hiányát a check in – t megelőző nap 20 órájáig köteles jelezni a vendég részére.
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a házon belül, a Szolgáltató hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szolgáltató felé és minden szükséges adatot rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi ár összegének ötszöröse, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.
 19. Adatvédelem A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.
 20. Vis major Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, járvány, időjárásbeli viszontagság, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.
 21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására hatáskörtől függően a Gyöngyösi Járásbíróság vagy Egri Törvényszék illetékes. A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.